Elektronické výpisy z obchodného registra cez Ústredný portál verejnej správy

15. 2. 2011

Vyhotovovanie elektronických výpisov z obchodného registra ktoréhokoľvek registrového súdu na celom území SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Poplatok za vyhotovenie výpisu z OR je vo výške 1,33 € za každú, aj začatú stranu listiny bez DPH (položka C/1 vyhl. MS SR č. 31/1993 Z.z. v platnom znení).


Späť