Vitajte na stránke notárskeho úradu

Postavenie a činnosť notára upravuje Zákon SNR o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) č. 323/1992 Zb. v platnom znení. Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Svojou aktívnou účasťou pri usporiadaní občianskoprávnych vzťahov, dedičských a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, je nositeľom právnej prevencie pri predchádzaní sporov medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Osvedčovacie doložky a všetky listiny, ktoré notár vyhotový vo forme notárskej zápisnice sú verejnými listinami. Podľa § 134 Občianskeho súdneho poriadku, verejné listiny deklarujú pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.

Notár pri výkone svojej činnosti postupuje nestrane, nezávisle a s odbornou starostlivosťou. Je povinný odmietnuť vykonanie úkonu ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom. Notár a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s notárskou činnosťou dozvedeli.

Notár je viazaný len Ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi. Výkon jeho činnosti je výkonom verejnej moci.

Cena každého notárskeho úkonu je pevne stanovená vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z.z. v platnom znení.