Sadzobník Centrálneho informačného systému

Konferencia notárov prijíma na základe zákonného splnomocnenia podľa ustanovenia § 30 ods. 4 písm. b zák. č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení zák. č. 232/95 Z.z., zák. č. 397/00 Z.z., zák. č. 561/01 Z.z., zák. č. 526/02 Z.z., zákona č. 527/02 Z.z., zákona č. 357/03 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z.,  zákona č. 420/2004 Z.z.,  zákona č. 562/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z. a zákona č. 521/2005 Z.z.,  pri zohľadnení stanovenia maximálnej výšky odmeny podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/02 Z.z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky č. 31/93 Z.z., v znení neskorších predpisov, tento  
 
S A D Z O B N Í K
Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky
 
Článok 1.


    ods. 1 Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len komora) podľa ustanovenia § 29 ods. 4 Not. por. vedie Centrálny informačný systém (ďalej len CIS), ktorého súčasťou sú notárske centrálne registre. Komore za prístup do centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. 
    ods. 2 Výška odmeny CIS komory je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tohoto sadzobníka. Konferencia notárov splnomocňuje prezídium komory, aby pre každý kalendárny rok svojim uznesením stanovilo výšku náhrady hotových výdavkov CIS komory (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky za poradenstvo a servis registračných miest, prípadne iné), podľa jednotlivých položiek prílohy tohoto sadzobníka. 
    ods. 3 Maximálna výška odmeny za prístup do CIS komory bola stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/02 Z.z..
  
Článok 2.

  Súčasťou CIS komory sú notárske centrálne registre:
     a/ notársky centrálny register určených právnických osôb (§ 73b Not. por., NCRpo),
     b/ notársky centrálny register závetov (§ 73c Not. por., NCRza),
     c/ notársky centrálny register záložných práv (§ 73d Not. por., NCRzp),
     d/ notársky centrálny register dražieb (§ 73i Not. por., NCRdr),
     e/ notársky centrálny register notárskych zápisníc (§ 49 ods. 4 Kanc. por., NCRnz),
     f/ notársky centrálny register osvedčených podpisov (§ 49 ods. 5 Kanc. por., NCRop),
     g/ notársky centrálny register listín ((§ 73k Not. por., NCRls). 
     h/ notársky centrálny register prístupu do osobitných registrov verejnej správy (§ 73aa Not. Por., § 63a Kanc.por., Nor)


Článok 3.

    ods.1 Odmenu a náhradu hotových výdavkov pre CIS komory hradí notár, ktorý vykonáva notársky úkon. 
    ods. 2 Komora mesačne do 5. dňa nasledujúceho mesiaca vyúčtuje notárovi platbu za odmenu a náhradu hotových výdavkov CIS komory podľa počtu jednotlivých prístupov za vykonané notárske úkony, resp. úkony činnosti súdneho komisára. Notár je povinný túto platbu komore uhradiť v lehote do 5 dní odo dňa obdržania vyúčtovania, ktoré obdrží v elektronickej podobe. Do konca príslušného mesiaca komora vystaví a doručí notárovi o uhradení platby daňový doklad. 
 
Článok 4

      Tento sadzobník musí byť v kancelárii notára verejne prístupný na úradnej doske notára. 


Článok 5

      Zrušuje sa Sadzobník CIS NK SR schválený Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 9.11.2002, ktorý bol doplnený Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 12.11.2004 a Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 25.3.2006.


Článok 6

    Tento sadzobník bol schválený Konferenciou notárov dňa 11.10.2008, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. Novely prijaté KN dňa 27.3.2010 a 11.3.2016 (s účinnosťou od 1.4.2016).

  
________________________________________

P r í l o h a
sadzobníka centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky.  

Položka A:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo):     
Za zápis do NCRpo................10 EUR.  
 
Položka B:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp): 
1. Za registráciu záložného práva v NCRzp................15 EUR.
2. Za zápis poznámky, výmazu záložného práva, alebo ďalších skutočností, ktoré stanoví zákon................7 EUR.
3. Za vyhľadanie a vydanie výpisu z NCRzp na jedného záložného dlžníka................0,30 EUR.
 
Položka C:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra závetov (NCRza): 
1. Za registráciu závetu, listiny o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti /ďalej len závet/ do zoznamu nevyhlásených závetov v NCRza................3 EUR.
2. Za registráciu závetu do zoznamu vyhlásených závetov v NCRza................3 EUR.
3. Za vyhľadanie v NCRza súdom, resp. súdnym komisárom................3 EUR.
 
Položka D:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr): 
1. Za registráciu zákonom ustanovených údajov o dražbe v NCRdr................10 EUR.
2. Za registráciu zmeny údajov už v zaregistrovanej dražbe v NCRdr................3 EUR.
 
Položka E:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc (NCRnz): 

Za pridelenie jedného poradového čísla NZ z NCRnz................2,50 EUR.

 
Položka F:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov (NCRop): 
Za pridelenie jedného poradového čísla osvedčeného podpisu z NCRop................0,30 EUR.
 
Položka G1:
Odmena za prístup do Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls):

1. Za pridelenie jedného poradového čísla NCRls................0,10 EUR.

2. Za registráciu zmeny podmienok uloženia, výmazu, za vyhľadanie v NCRls................0,10 EUR.


Položka G2:
za pridelenie jedného poradového čísla NCRIs, ak sa ukladá text notárskej zápisnice alebo prvopis listiny obsahujúci 101 a viac strán, za každú aj začatú stranu uloženého textu nad 101 strán počnúc 101 stranou  1 EUR... vid: Náhrada hotových výdavkov CIS

Položka H:
odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra prístupu do osobitných registrov verejnej správy (Nor):
Za jeden vstup alebo výstup................0 EUR