Náhrada hotových výdavkov Centrálneho informačného systému

Náhrada hotových výdavkov CIS - prijatý uznesením prezídia č. 222  v nádväznosti na Sadzobník CIS, platný od 1.11.2011

1.Položka A    3 EUR.

2.Položka B/1    3 EUR.
                  B/2   1 EUR.
                  B/3    0,50 EUR.

3.Položka C/1    2 EUR.
                  C/2    0,30 EUR.
                  C/3    0,30 EUR.

4.Položka D/1    3 EUR.
                  D/2    2 EUR.

5.Položka E    0,50 EUR.

6.Položka F    0,10 EUR.

7.Položka G/1    0,80 EUR.

                  G/2 za pridelenie jedného poradového čísla NCRIs, ak sa ukladá text notárskej zápisnice alebo prvopis listiny obsahujúci 101 a viac strán, za každú aj začatú stranu uloženého textu nad 101 strán počnúc 101 stranou  1 EUR.

8. Položka H    0 EUR.