Notárska činnosť

1. Notárske zápisnice o právnych úkonoch

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o nasledovných právnych úkonoch:

a) kúpne zmluvy
b) darovacie zmluvy
c) zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
d) zámenné zmluvy
e) dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
f) závety, listiny o vydedení
g) iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)

2. Osvedčovanie právne významných skutočností

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
b) o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
d) o protestácii zmeniek
e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
f) o tom, že je niekto nažive
g) o vyhlásení o vydržaní
h) o losovaní
i) o vyhlásení dlžníka ako povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlase s exekúciou podľa § 41 ods. 2 písm. c) zák.č. 233/1995 Z.z. v platnom znení (Exekučný poriadok), v prípade neplnenia svojho záväzku voči veriteľovi
j) o zhode osobných údajov uvedených v potvrdení o registrácii kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča vydaného Ústredným portálom verejnej správy, na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
k) o iných skutočnostiach

3. Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:

a) listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah notár nemôže posúdiť
b) peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi
c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu

4. Konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, údaje v nich zapísané sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal;

  • notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu
  • notársky centrálny register závetov (listín o vydedení, odvolaní týchto úkonov)
  • notársky centrálny register záložných práv
  • notársky centrálny register listín

5. Ďalšia činnosť notára

Notár v rozsahu svojich právomocí, najmä v oblasti občianskoprávnych a obchodných vzťahov:

  • poskytuje právne rady
  • spisuje iné listiny
  • vykonáva činnosť súdneho komisára v dedičských veciach na základe poverenia príslušným súdom